Jak se přihlásit na VS Marketing

Vyplnění přihlášky a kritéria hodnocení uchazečů

1. Strany 2&3 přihlášky prosím vyplňte eklektronicky (uložte ideálně jako pdf ).

2. Vyplňenou přihlášku pak vložte do příslušné odevzdávárny v InSISu. Ujistěte se, že vložení proběhlo úspěšně.

Osobní údaje identifikují studenta při výběrovém řízení. Přesným vyplněním můžete předejít případným administrativním zmatkům.

Uchazeči jsou vybíráni na základě svého osobního profilu dle údajů uvedených v přihlášce. Přihláška má pět samostatných oddílů:

Studijní průměr demonstruje dlouhodobé studijní výsledky, motivaci a přístup ke studiu. Váha tohoto oddílu je maximálně 20%. Vyplníte hodnoty dle elektronického indexu.

Předchozí vzdělání v marketingu reprezentuje připravenost studenta pro zvládnutí pokročilých a prakticky zaměřených kurzů v rámci VS. Maximální váha tohoto oddílu je 40%. Největší důraz je kladen na již uzavřené předměty z marketingu a jejich ECTS kredity. Zapsané a neuzavřené předměty mají sice nižší váhu, ale jsou příslibem získání potřebných znalostí a demonstrují zaměření kandidáta na oblast marketingu. Bakalářská práce v oblasti marketingu je mírnou výhodou.

Praxe v marketingu (nebo příbuzné oblasti) reprezentuje praktické zaměření studenta a osobní zkušenosti s marketingem v praxi. Osobní zážitky z firemní praxe umožňují lépe pochopit probírané koncepty stejně jako vstřebat praktická doporučení a předávané zkušenosti lektorů z praxe. Maximální váha tohoto oddílu je 10%. Vyplníte v požadované struktuře.

Osobní motivace má demonstrovat pohnutky k podání přihlášky, osobní záměry i schopnost to vše vyjádřit na omezeném prostoru. Maximální váha tohoto oddílu je 10%. Maximálně 5 řádků, písmo 10.

Znalost angličtiny reprezentuje schopnost kandidáta pracovat aktivně v anglickém jazyce, jak psaném tak mluveném. V kurzech se používají materiály v angličtině, prezentace týmového projektu s partnerskou firmou může být v angličtině. Maximální váha tohoto oddílu je 20%.

Odevzdání přihlášky

Výběrové přijímací řízení do vedlejší specializace probíhá 2x ročně dle Harmonogramu semestru daného akademick0ho roku a to vždy pro nadcházející semestr. Přesné termíny pro odevzdávání přihlášek naleznete na stránkách katedry marketingu. Po uzavření odevzdávárny výběrového řízení budou přihlášky vyhodnoceny. Bodové hodnocení a úspěch při výběru naleznete na příslušném místě v ISISu. Vždy se ujistěte, že jste vložili přihlášku do ISISu správně. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel.

Přihláška-do-VS-Marketing-LS-2019-20

Pokud máte dotazy k přihlášce, výběrovému řízení či samotnému studiu naší VS můžete se obrátit také na studentského “ambassadora” na alumnimarketingvse@gmail.com.

Výběrové řízení do vedlejší specializace Marketing (3MK) probíhá automatizovaně podle celoškolského harmonogramu.

Pozor! InSIS vybírá podle kritérií v tomto pořadí: priorita VS, body za přihlášku, studijní průměr, semestr studia.

V případě nejasností kontaktujte koordinátora VS na marek.novinsky@vse.cz