Diplomové práce

Celofakultně určený termín pro odevzdání tištěné verze diplomové práce v LS 2017/18: 16. květen 2018.

K tomu, aby byla práce do určeného termínu nejpozději do 15:00 hod. odevzdána na sekretariát katedry v RB 433 je nutné, aby ji měl student schválenou svým vedoucím práce do konce dubna!

Po schválení vedoucím práce vloží DP do InSIS. Pokud práci vloží neschválenou, může ji vedoucí práce vyjmout a student ji nemůže obhajovat.

Pokud práci řádně odevzdá, nelze ji již vyjmout z InSIS a dělat dodatečné úpravy.

Při odevzdávání  přinese student na sekretariát:

  • 1 výtisk tištěné práce (v pevné vazbě)
  • k práci musí být přiložen výpis z ISIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení tedy student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent (pokud už byl určen) i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nebude přijata k odevzdání!

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné tištěný originál posudku s vizitkou oponenta doručit na sekretariát katedry nejpozději 3 dny před termínem obhajoby (elektronickou verzi poslat vedoucímu práce).

Pokyny obecného charakteru včetně formulářů posudků podrobněji na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Termíny obhajob diplomových prací v září 2018

12.9.2018 9:00 RB 459 doc. Boučková
14:00 RB 459 doc. Boučková

 Přihlašování od 1.9.2018 od 12:00 hod.

Uvedené termíny jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací 29.8.2018.