Diplomové práce

Postup zadání a odevzdání diplomové práce

  • Téma diplomové práce si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
  • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
  • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
  • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
  • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
  • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Časový harmonogram

Pokud bude chtít student/ka obhajovat svou diplomovou práci v ZS 2023/2024, musí mít do konce září 2023 hotovou rešerši literatury a definovány cíle závěrečné práce (včetně výzkumných otázek či hypotéz). Odevzdat musí pracovní verzi celé práce do 15. 11. 2023.

Pokyny k odevzdání

Odevzdání kvalifikačních prací proběhne elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. do 13. 12. 2023, 23:59 hod. Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce na email katerina.reznickova@vse.cz. Potvrzení z e-mailu je nutné poslat rovněž do 13. 12. 2023, 23:59 hod.

Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést komisi k obhajobě! Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena.

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné posudek poslat elektronicky vedoucímu práce a originál doručit na sekretariát Katedry marketingu – RB 433 (je možné využít podatelnu VŠE nebo posudek poslat poštou) nejpozději 5 pracovních dnů před termínem obhajoby. Originál posudku musí být podepsán modrou náplní.

Obhajoba

K obhajobě si připravte maximálně 10-15 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 15 snímků. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

 

Termín Čas Místnost
23 1. 2024 8:30 RB 404
23. 1. 2024 9:00 RB 434
23. 1. 2024 13:30 RB 404
1. 2. 2024 9:00 RB 434

→ Termíny jsou předběžné, k úpravě dojde podle počtu odevzdaných závěrečných prací.

Přihlašování přes InSIS od 15. 12. 2023  od 9:00 hod. do 18. 1. 2024 do 9:00 hod, odhlašování není možné.