Diplomové práce

Postup zadání a odevzdání diplomové práce

  • Téma diplomové práce si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
  • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
  • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
  • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
  • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
  • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Termín odevzdání diplomové práce

Pokud bude chtít student obhajovat DP v LS 2020/2021, musí mít do konce února 2021 hotovou rešerši literatury a definovány cíle (včetně výzkumných otázek či hypotéz). Odevzdat musí student pracovní verzi celé práce svému vedoucímu do 30. 4. 2020.

Na základě opatření, které v souvislosti s epidemií covid-19 vydala rektorka (https://www.vse.cz/covid-19/), proběhne odevzdání diplomových prací pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 12. května 2021). Po vložení diplomové práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho na e-mail katerina.reznickova@vse.cz.

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné  posudek poslat vedoucímu práce a originál doručit na sekretariát (je možné využít podatelnu VŠE nebo posudek poslat poštou) nejpozději 3 dny před termínem obhajoby. Posudek musí být podepsán modrou náplní.

Obhajoby diplomových prací budou probíhat on-line 26.5. – 17. 6. 2021.

 

Pokud bude chtít student obhajovat DP v září 2021 (8. 9. – 15. 9. 2021), musí do 17. 6. 2021 odevzdat pracovní verzi celé práce svému vedoucímu.