Diplomové práce

Celofakultně určený termín pro odevzdání tištěné verze diplomové práce v ZS 2019/20, která se bude obhajovat v lednu: do středy 11. prosince 2019 do 15:30 hod.

Po schválení vedoucím práce vloží student DP do InSIS. Pokud práci vloží neschválenou, může ji vedoucí práce vyjmout a student ji nemůže obhajovat.

Pokud práci řádně odevzdá, nelze ji již vyjmout z InSIS a dělat dodatečné úpravy.

Při odevzdávání  přinese student na sekretariát Katedry marketingu:

  • 1 výtisk tištěné práce (v pevné vazbě)
  • k práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení tedy student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent (pokud už byl určen) i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nebude přijata k odevzdání!

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné tištěný originál posudku s vizitkou oponenta doručit na sekretariát Katedry nejpozději 3 dny před termínem obhajoby (elektronickou verzi poslat vedoucímu práce).

Pokyny obecného charakteru včetně formulářů posudků podrobněji na stránkách Fakulty podnikohospodářské.