Diplomové práce

Celofakultně určený termín pro odevzdání tištěné verze diplomové práce v LS 2019/20, která se bude obhajovat v červnu: do středy 13. května 2020 do 15:30 hod.

Po schválení vedoucím práce vloží student DP do InSIS. Pokud práci vloží neschválenou, může ji vedoucí práce vyjmout a student ji nemůže obhajovat!

Pokud práci řádně odevzdá, nelze ji již vyjmout z InSIS a dělat dodatečné úpravy.

Při odevzdávání  přinese student na sekretariát Katedry marketingu:

  • 1 výtisk tištěné práce (v pevné vazbě)
  • k práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné tištěný originál posudku podepsaný modrou náplní s vizitkou oponenta doručit na sekretariát Katedry nejpozději 3 dny před termínem obhajoby (elektronickou verzi poslat vedoucímu práce).

Pokyny obecného charakteru včetně formulářů posudků podrobněji na stránkách Fakulty podnikohospodářské.