Přijímací zkoušky

Podmínky přihlašování k doktorskému studiu oboru Podniková ekonomika a management na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Okruhy otázek pro přijímací zkoušku na doktorské studium pro specializaci marketing jsou následující:

  • Role marketingu v podniku a společnosti
  • Marketingový výzkum
  • Chování spotřebitele
  • Segmentace trhu
  • Marketingová strategie, marketingové řízení
  • Marketingový mix
  • Produkt a jeho životní cyklus
  • Marketingová komunikace
  • Organizace a kontrola v marketingu
  • Internacionální (globální ) marketing

Literatura

KOTLER,P.: Marketing Management. Praha, Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-600-5

BOUČKOVÁ,J. a kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-577-1

MEFFERT,H.: Marketing Management. Praha, Grada Publishing 1996. ISBN 80-7169-329-4

PŘIBOVÁ,M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. Praha, Grada 1996 ISBN 80-7169-299-9