Bakalářské práce

Student si vybírá téma BP v konzultaci s vedoucím práce a po jejím dokončení jeden výtisk (stačí v kroužkované vazbe) odevzdá na sekretariát KMG v RB 433.

Práce pak musí být ke schválení předložena vedoucímu práce do konce dubna.

Odsouhlasená elektronická verze musí být vložena a v tištěné podobě odevzdána do středy 13. května 2020 na sekretariát Katedry marketingu do 15:30 hod.

Při odevzdání tištěné verze musí student předložit i výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze.

Oponenta BP po jejím odevzdání určí vedoucí práce, pokud se s ním student nedomluví v předstihu na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit vizitku oponenta, která slouží ke kontrole dosaženého vzdělání oponenta. Elektronickou podobu posudku poslat vedoucímu práce ke vložení do InSIS. Originál oponentského posudku podepsaného modrou barvou je třeba na Katedru marketingu doručit nejpozději týden před obhajobou.

Pokyny obecnějšího charakteru podrobně na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Termín obhajob bakalářských prací pro LS  2019/2020

Den Hodina Místnost

Přihlašování v INSISu je možné od 15. května od 9:00 hod, odhlašování není možné.