Bakalářské práce

Student si vybírá téma BP v konzultaci s vedoucím práce a po jejím dokončení jeden výtisk (stačí v kroužkované vazbe) odevzdá na sekretariát KMG v RB 433.

Práce pak musí být ke schválení předložena vedoucímu práce do konce dubna.

Odsouhlasená elektronická verze vložena a v tištěné podobě odevzdána do 13. května 2019 na sekretariát Katedry marketingu do 15:00 hod.

Při odevzdání tištěné verze musí student předložit i výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze.

Oponenta BP po jejím odevzdání určí vedoucí práce, pokud se s ním student nedomluví v předstihu na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit vizitku oponenta. Elektronickou podobu posudku poslat vedoucímu práce ke vložení do InSIS. Originál oponentského posudku je třeba na Katedru marketingu doručit nejpozději týden před obhajobou.

Pokyny obecnějšího charakteru podrobně na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Termíny obhajob bakalářských prací pro LS 2018/19

Den Hodina Místnost Předseda komise
4.6. 9:00 RB 338 doc. Mgr. R. Tahal, Ph.D
5.6. 9:00 RB 436 doc. Ing. J. Boučková, CSc.
11.6. 9:00 RB 329 doc. Ing. J. Boučková, CSc.

 Termíny jsou zatím předběžné, k úpravě dojde po odevzdání bakalářských prací.