Předměty VS Marketing

VS Marketing tvoří pět předmětů:

Ident Název předmětu Kredity Hodiny Ukončení
3MG521 Product/brand marketing 6 2/2 zkouška
3MG522 Marketingový výzkum 6 2/2 zkouška
3MG436 Marketing na internetu 6 2/2 zkouška
3MG524 Komunikační plánování 6 2/2 zkouška
3MG525 Strategický marketing a inovace 6 2/2 zkouška
Volitelný předmět
3MG523 Segmentace trhu 6 2/2 zkouška

 

Po úspěšném absolvování předmětů naší vedlejší specializace budete schopni:

 • Zvolit vhodné zdroje informací s ohledem na trh a provést situační analýzu firmy/značky/produktu na něm;
 • Vybrat vhodnou metodu marketingového výzkumu v závislosti na konkrétní tržní situaci;
 • Správně formulovat výzkumný brief, navrhnout a zpracovat výzkumný projekt, prezentovat a obhájit jeho výsledky a na základě analýz získaných informací formulovat doporučení pro management;
 • Identifikovat tržní příležitosti firmy na trhu;
 • Odkrýt tržní segmenty na trhu a posoudit jejich atraktivitu z pohledu firmy;
 • Rozhodnout, na které segmenty (skupiny zákazníků) bude firma cílit;
 • Formulovat koncept značky a její positioning v myslích cílových skupin zákazníků;
 • Navrhnou produktovou a cenovou strategii v souladu s positioningem značky;
 • Připravit koncept komunikační kampaně z pohledu manažera značky a vytvořit brief pro komunikační agenturu;
 • Zpracovat komplexní komunikační plán z pohledu komunikační agentury;
 • Zhodnotit navržený komunikační plán z hlediska jeho přínosů pro značku;
 • Formulovat distribuční strategii a konkrétní aktivity značky v jednotlivých zvolených distribučních kanálech;
 • Využít vhodně nástroje a techniky online marketingu k podpoře a realizaci marketingových aktivit směřujících k naplnění marketingových a obchodních cílů;
 • Měřit úspěšnost a účinnosti jednotlivých online nástrojů a přinášet doporučení pro jejich optimalizaci;
 • Sestavit výkaz zisků a ztrát pro značku a jeho prostřednictvím řídit její ziskovost;
 • Připravit kompletní marketingový plán značky;
 • Identifikovat hodnotové inovace pro další růst s použitím alespoň dvou systematických inovačních postupů;
 • Navrhnout strategii uvedení nové značky a její implementaci.

 

Loga partnerů