Symbolika spotřebního chování v marketingu

V souladu se záměry a cíly projektu jeho řešení poskytlo následující výsledky:

  1. Byla zpracována klasifikace a typologie zapojení symbolů do marketingové komunikace (vrstvená rozvojová typologie) a klasifikace využívaných přisuzovaných významů.
  2. Byl zmapován a sémioticky analyzován výskyt symbolů v reklamních sděleních širokého okruhu českých a zahraničních tištěných médií. Následné komparace odkryly výrazné tendence a diference.
  3. Byly vymezeny hlavní faktory podmiňující postup zapojení symbolů do marketingové komunikace a problémové okruhy s tím spojené. Výsledkem komparační analýzy lexikonových souborů jsou doporučení pro jejich využití. Byl navržen a prověřen algoritmus rozhodování o zapojení symbolů do marketignové komunikace.
  4. Byly postiženy rozsah a dynamika sklonu spotřebitelů k symbolickému vnímání a spotřebnímu chování vzhledem k různým symbolickým a produktovým oblastem.
  5. Výzkum dekódovacích procesů při vybavení a výkladu symbolů v reklamních sděleních odkryl jejich determinanty, úspěšnost typů symbolů v relaci ke koncetraci jejich výkladu.
  6. Zkoumání výrobkové symboliky postihlo její význam při vnímání vybraných produktů. Byl specifikován význam symbolů pro image značky.
  7. Byly podchyceny diference mezi spotřebiteli při sklonech k symbolickému jednání, při vnímání symbolů v komunikaci i výrobkové symbolice.
  8. Byly postiženy hlavní symbolické roviny obalu. Byla prozkoumáno dekódování symbolů v logu.
  9. Metodické výstupy grantu jsou spojeny s původní aplikací sémiotické analýzy prostřednictvím techniky obsahové analýzy pro výzkum symbolů v marketingové komunikaci a pro širší využití v marketingu vůbec. Dále s aplikací výzkumných technik pro potřeby výzkumu dekódovacích procesů.
  10. Řešení projektu naplnilo díky zapojení studentů i předpokládané pedagogické záměry. Využití výsledků: Výsledky výzkumu (souborná studie) budou poskytnuty k využití komunikačním (zejména reklamním) agenturám, vybraným odborným médiím a marketingovým pracovištím, a to v souladu s pokyny GAČR.