Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci

Plnění záměru a cílů grantového projektu přineslo následující výsledky.

  1. Byla zpracována systematická kategorizace zapojení referenčních skupin do mediální marketingové komunikace. Tato kategorizace byla přenesena do metodického postupu modifikované obsahové analýzy (MOA).
  2. Uplatnění modifikované obsahové analýzy postihlo v dynamickém pohledu reálnou strukturu přístupů. Verifikovalo některé vstupní hypotézy, předpoklady. Zároveň ukázalo na významné disproporce při zapojení referenčních skupin do mediální marketingové komunikace z hlediska takových jevů jako je typ referenční skupiny a její charakteristiky.
  3. Byly postiženy významné demografické a sociální faktory podmiňující odlišné vnímání referenčních skupin zapojených do reklamních sdělení mezi spotřebiteli. Výsledky ukázaly i na významné souvislosti mezi vnímáním mediálních referenčních skupin a spotřebním chováním.
  4. Primární výzkumy probíhající v rámci grantu přinesly inspirující poznatky, které mění některé dosavadní náhledy na zapojení referenčních skupin do marketingové mediální komunikace.
  5. Potvrdila se účinnost zapojení některých typů referenčních skupin. Zároveň výzkum ukázal na potřebu blíže a důsledně se zabývat potenciálem přenášení významů.
  6. Výsledky výzkumů postihly přínos, který může znamenat zapojení osobností pro Event marketing.
  7. Bližší pozornost věnovaná inovačnímu chování a jeho referenčním účinkům odkryla hledané charakteristiky inovačně naladěných spotřebitelů.
  8. Na základě výzkumných poznatků byl navržen rozhodovací algoritmus pro zapojení referenčních skupin do mediální marketingové komunikace.
  9. V plné míře byly v plné míře splněny pedagogické cíle projektu.